Thứ tư, ngày 27 tháng 05 năm 2020
Thứ tư, ngày 27 tháng 05 năm 2020
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 287TB/TLĐ-BTG Thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức trưng bày Chuyên đề "Chủ tịch HCM với giai cấp Công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam 14/05/2020 cv_287_0001.pdf   Xem online
2 184/CĐCT-CSPL Triển khai Bộ câu hỏi Thi tìm hiểu về ATVSLĐ và phòng chống dịch COVID-19 trực tuyến 07/05/2020 bo_cau_hoi__atvsld_covid19.docx  
3 180/CĐCT-UBKT Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra 6 tháng đầu năm 2020 06/05/2020 cong_van_bao_cao_hoat_dong_ubkt_6_thang-nam_2020.doc  
4 179/CSPL-CĐCT Khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đoạn đức, phong cách HCM giai đoạn 2016-2020 06/05/2020 cv_179_0001.pdf   Xem online
5 176/CĐCT-TG Thực hiện kế hoạch truyền thông Công đoàn Việt Nam năm 2020 04/05/2020 cv_176_0001.pdf   Xem online
6 177/CĐCT-ToC Báo cáo số liệu lao động, đoàn viên và thành lập CĐCS 06 tháng đầu năm 2020 04/05/2020 cv_177_0001.pdf   Xem online
7 178/CĐCT-NC Thống kê số lượng phòng, vắt trữ sữa mẹ tại nơi làm việc 04/05/2020 cv_178_0001.pdf   Xem online
8 174/KH-CĐCT Hướng dẫn, bổ sung các hoạt động Tháng Công nhân năm 2020 29/04/2020 ke_hoach_2_(bo_sung).docx  
9 171/HD-CĐCT Hướng dẫn Sơ kết 5 năm thực hiện NQ 06b/NQ-TLĐ của TLĐLĐVN về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của UBKT công đoàn 29/04/2020 huong_dan_171_0001.pdf   Xem online
10 172/CĐCT-CSPL Tiếp tục tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và làm tốt công tác chăm lo. bảo vệ quyền lợi của NLĐ 29/04/2020 cv_172_0001.pdf   Xem online
11 168/HD-CĐCT Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" năm 2020 28/04/2020 cong_van_hd_ky_niem_chuong_nam_2019.docx  
12 160/CSPL-CĐCT Tăng cường phát hiện, khen thưởng đột xuất trong phòng, chống dịch Covid-19 24/04/2020 tang_cuong_chong_dich_0001.pdf   Xem online
13 163/KH-CĐCT Kế hoạch tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM của các cấp CĐ 24/04/2020 kh_chi_thi_05_0001.pdf   Xem online
14 08/CT-BCT Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 07/04/2020 16042020110734.pdf   Xem online
15 143/HD-CĐCT Hướng dẫn Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của CĐCTVN 31/03/2020 143_hd-cdct.pdf   Xem online