Thứ tư, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Thứ tư, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 169/TB-TLĐ Thông báo về việc giới thiệu chức danh, mẫu chữ ký 03/10/2017 169_tb-tlð.pdf   Xem online
2 170/TB-TLĐ Thông báo về việc giới thiệu chức danh, mẫu chữ ký 03/10/2017 170_tb-tlð.pdf   Xem online
3 452/CĐCT-CSPL Công văn về việc vận động ủng hộ hoạt động xã hội của Ngành và hỗ trợ miền Trung 27/09/2017 452_cdct-cspl.doc  
4 444/BC-CĐCT Báo cáo công tác quý III năm 2017 và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2017 25/09/2017 444_bc-cðct.pdf   Xem online
5 413/CĐCT Công văn về việc tuyên truyền về APEC năm 2017 22/09/2017 413_cðct.pdf   Xem online
6 1591/QĐ-TLĐ Quyết định về việc Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện Đề án đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất 14/09/2017 1591_qð-tlð.pdf   Xem online
7 1451/TLĐ Công văn về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn", các thỏa thuận hợp tác thực hiện "Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động" 12/09/2017 1451_tlð.pdf   Xem online
8 158/TB-TLĐ Thông báo Kết luận hội nghị đánh giá kết quả thực hiện và đẩy mạnh triển khai các thỏa thuận "Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động Việt Nam" 12/09/2017 158_tb-tlð.pdf   Xem online
9 1383/CTPH-TLĐ-BTTTT Chương trình Phối hợp công tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn 2017-2022 29/08/2017 botttt.pdf   Xem online
10 380a/CĐCT Công văn điều chỉnh thời gian tuần cuộc thi "Tìm hiểu về Công đoàn Công Thương VN" 28/08/2017 380a_cðct.pdf   Xem online
11 377/KH-CĐCT Kế hoạch Tuyên truyền về “Công đoàn vì lợi ích đoàn viên” và “Thiết chế Công đoàn” 24/08/2017 kh_cong_doan_vi_loi_ich_doan_vien.docx  
12 376/CĐCT Tuyên truyền tăng cường phòng chống sốt xuất huyết 24/08/2017 376_cðct.pdf   Xem online
13 379/CĐCT-CSPL Tiếp tục thực hiện "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn" 24/08/2017 379_cðct-cspl.pdf   Xem online
14 569-CT/ĐUB Chỉ thị tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương 21/08/2017 569-ct_ðub.pdf   Xem online
15 368/KH-CĐCT Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 12b/NQ-BCH ngày 12/7/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động VN (khóa XI) về ban nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước 17/08/2017 368_kh-cðct.pdf   Xem online