Thứ hai, ngày 19 tháng 03 năm 2018
Thứ hai, ngày 19 tháng 03 năm 2018
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 17/CT-BCT Chỉ thị về việc tổ chức Tết năm 2018 27/12/2017 17_ct-bct.pdf   Xem online
2 385/TB-BCT Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại Hội nghị giao ban ngày 11 tháng 12 năm 2017 13/12/2017 385_tb-bct.pdf   Xem online
3 336/TB-BCT Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Cao Quốc Hưng tại Hội nghị giao ban ngày 30 tháng 10 năm 2017 02/11/2017 336_tb-bct.pdf   Xem online
4 569-CT/ĐUB Chỉ thị tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương 21/08/2017 569-ct_ðub.pdf   Xem online
5 01/CTLT-BCT-CĐCT Chỉ thị về tổ chức phong trào thi đua năm 2017 20/02/2017 scan0001.pdf   Xem online
6 01/CT-BCSĐ Chỉ thị về Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam 24/01/2017 scan0002.pdf   Xem online
7 92/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cơ quan Bộ Công Thương 12/01/2017 qd920001.pdf   Xem online
8 50/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Công Thương 09/01/2017 bct_quy_dinh001.pdf   Xem online
9 47/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ 09/01/2017 _qd47bct_2017.pdf   Xem online
10 11/Ct-BCT Chỉ thị V/v tăng cường công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương 19/10/2016 ct_11_bct_full.pdf   Xem online
11 09/CT-BCT Chỉ thị V/v kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ theo NQ của BCS Đảng Bộ Công Thương 13/10/2016 ct_09_bct_full.pdf   Xem online
12 3979/QĐ-BCT Quyết định V/v phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ 04/10/2016 qd_3979_bct_full.pdf   Xem online
13 Báo cáo sơ kết tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 6 tháng đầu năm; Định hướng và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2016 12/07/2016 bcsk_bct_full.pdf   Xem online
14 5062/BCT-TCCB Công văn V/v Triển khai thực hiện Kết luận 114-KL/TW và Chỉ thị 16/CT-TTg về công tác dân vận 08/06/2016 cv_5062_bct_full.pdf   Xem online
15 43-KH/BCSĐ Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 25/05/2016 kh_43_bcsdbct_full.pdf   Xem online