Thứ tư, ngày 02 tháng 12 năm 2020
Thứ tư, ngày 02 tháng 12 năm 2020
Tên văn bản Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Tải file Download 
Mô tả Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Số hiệu văn bản 02 Ngày có hiệu lực 12/10/2020
Ngày ban hành 12/10/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương Người ký Ban Chấp hành Trung ương