Thứ tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021
Thứ tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021
Tên văn bản Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số nội dung hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
Tải file Download  Xem online
Mô tả THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 9 năm 2008, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
Số hiệu văn bản 23/2012/TT-BLĐTBXH Ngày có hiệu lực 01/12/2012
Ngày ban hành 18/10/2012 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Người ký Phạm Minh Huân