Thứ bảy, ngày 04 tháng 12 năm 2021
Thứ bảy, ngày 04 tháng 12 năm 2021
Tên văn bản Thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW và Chỉ thị 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tuyên truyền
Tải file Download  Xem online
Mô tả Thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW và Chỉ thị 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tuyên truyền
Số hiệu văn bản 400/CĐCT-TG Ngày có hiệu lực 22/09/2020
Ngày ban hành 22/09/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Vũ Trường Sơn