Thứ hai, ngày 16 tháng 09 năm 2019
Thứ hai, ngày 16 tháng 09 năm 2019

Tổng hợp hình ảnh hoạt động 6 tháng cuối năm của CĐCTVN