Thứ tư, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Thứ tư, ngày 19 tháng 12 năm 2018

Tổng hợp hình ảnh hoạt động 6 tháng cuối năm của CĐCTVN