Thứ sáu, ngày 18 tháng 01 năm 2019
Thứ sáu, ngày 18 tháng 01 năm 2019

Một số hình ảnh tiêu biểu về Đại hội III CĐCTVN, nhiệm kỳ 2018-2023