Thứ tư, ngày 24 tháng 07 năm 2019
Thứ tư, ngày 24 tháng 07 năm 2019

Một số hình ảnh tiêu biểu về Đại hội III CĐCTVN, nhiệm kỳ 2018-2023