Thứ sáu, ngày 18 tháng 01 năm 2019
Thứ sáu, ngày 18 tháng 01 năm 2019

Một số hình ảnh Lễ gắn biển các công trình chào mừng Đại hội III Công đoàn Công Thương Việt Nam