Thứ hai, ngày 17 tháng 12 năm 2018
Thứ hai, ngày 17 tháng 12 năm 2018

Một số hình ảnh Đại hội Công đoàn các cấp