Thứ tư, ngày 22 tháng 05 năm 2019
Thứ tư, ngày 22 tháng 05 năm 2019

Một số hình ảnh Đại hội Công đoàn các cấp