Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017

Lãnh đạo CĐCTVN chúc Tết đoàn viên, CNVCLĐ trong Ngành