Thứ hai, ngày 19 tháng 03 năm 2018
Thứ hai, ngày 19 tháng 03 năm 2018

Lãnh đạo CĐCTVN chúc Tết đoàn viên, CNVCLĐ trong Ngành