Thứ sáu, ngày 20 tháng 07 năm 2018
Thứ sáu, ngày 20 tháng 07 năm 2018

Lãnh đạo CĐCTVN chúc Tết đoàn viên, CNVCLĐ trong Ngành