Thứ hai, ngày 30 tháng 01 năm 2023
Thứ hai, ngày 30 tháng 01 năm 2023
Lễ ký kết Quy chế mới về công tác phối hợp giữa Sở Công Thương và Công đoàn ngành Công Thương Quảng Bình
Cập nhật lúc 10:46 ngày 25/03/2021
Chiều 23-3-2021, Công đoàn ngành Công thương Quảng Bình tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Sở Công thương và Công đoàn ngành. 
Công đoàn ngành Công Thương Quảng Bình hiện có 43 Công đoàn cơ sở trực thuộc, gồm có 04 CĐCS hành chính sự nghiệp, 39 CĐCS Doanh nghiệp (16 CĐCS lĩnh vực Công nghiệp, xây dựng; 23 CĐCS lĩnh vực Thương mại, du lịch, dịch vụ) với 2.253 đoàn viên công đoàn và 2.809 người lao động. Trong những năm qua, quy chế phối hợp công tác giữa Sở Công Thương và Công đoàn ngành Công Thương đã đạt được những kết quả thiết thực và ý nghĩa hướng về đoàn viên và người lao động như: Sở Công Thương đã tạo các điều kiện về bố trí cán bộ kiêm nhiệm công tác Công đoàn ngành, trang bị cơ sở vật chất cho CĐN. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao nâng cao đời sống vất chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; xây dựng chương trình phát động phong trào thi đua khen thưởng hàng năm; công tác kiểm tra, giám sát và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân viên chức lao động; phối hợp xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, ban hành văn bản liên tịch gửi các doanh nghiệp trong ngành về thực hiện các quy định hiện hành theo pháp luật liên quan đến quan hệ lao động, công đoàn…, công tác phối hợp hoạt động và hội họp tại cơ quan Sở chặt chẽ, đầy đủ, hướng dẫn tổ chức Hội nghị dân chủ đầu năm theo đúng quy định…
Lãnh đạo Sở Công thương và đại diện Công đoàn ngành ký kết quy chế phối hợp công tác
Nhằm đánh giá lại kết quả hoạt động trong những năm qua và thống nhất các nội dung được bổ sung để quy chế phối hợp ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả, Sở Công thương và Công đoàn ngành đã tiến hành ký kết quy chế mới về phối hợp công tác.
Theo đó, Sở Công Thương và Công đoàn ngành sẽ phối hợp tổ chức phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Công tác phối hợp kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Về giải quyết các nhu cầu cần thiết, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và kiến nghị, đề xuất của tổ chức Công đoàn; Phối hợp xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn; Công tác phối hợp trong hoạt động và hội họp của cơ quan; Chế độ thông tin báo cáo.
Quan hệ giữa Sở Công Thương và Công đoàn ngành dựa trên nguyên tắc phối hợp công tác, tôn trọng và tạo điều kiện lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ của mỗi bên, góp phần phát triển công nghiệp và hoạt động thương mại của ngành Công Thương.
Phan Mạnh Hùng