Thứ ba, ngày 19 tháng 10 năm 2021
Thứ ba, ngày 19 tháng 10 năm 2021

Hội nghị Sơ kết nửa Nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII CĐVN, Nghị quyết Đại III CĐCTVN (2018-2023) và Triển khai nhiệm vụ năm 2021