Thứ ba, ngày 22 tháng 09 năm 2020
Thứ ba, ngày 22 tháng 09 năm 2020
NSDLĐ tham khảo ý kiến của lao động nữ hoặc đại diện khi quyết định vấn đề liên quan đến quyền lợi của phụ nữ
Cập nhật lúc 07:43 ngày 06/05/2020
Lao động nữ tại doanh nghiệp cần được hỗ trợ, tư vấn để bảo vệ quyền lợi của mình thì họ nên phản ánh ý kiến với ai? 
Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ
Tại Điều 154 Bộ luật Lao động 2012 (áp dụng đến 31/12/2020) và Điều 136 Bộ luật Lao động 2019 (áp dụng từ 01/01/2021) quy định như sau:
1. Bảo đảm thực hiện bình đẳng giới và các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong tuyển dụng, bố trí, sắp xếp việc làm, đào tạo, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương và các chế độ khác.
2. Tham khảo ý kiến của lao động nữ hoặc đại diện của họ khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ.
3. Bảo đảm có đủ buồng tắm và buồng vệ sinh phù hợp tại nơi làm việc.
4. Giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho người lao động.
Thế nào là đại diện của lao động nữ? (Khoản 4 Nghị định 85/2015/NĐ-CP)
Đại diện của lao động nữ theo quy định của Bộ luật Lao động được xác định như sau:
1. Trường hợp đã thành lập tổ chức công đoàn thì đại diện của lao động nữ là công đoàn cơ sở;
2. Trường hợp chưa thành lập tổ chức công đoàn thì đại diện của lao động nữ là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nếu được tập thể lao động nữ có yêu cầu. Trường hợp không có yêu cầu thì người sử dụng lao động lấy ý kiến của trên 50% lao động nữ tại doanh nghiệp;
3. Công đoàn cơ sở quy định tại Khoản 1 và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quy định tại Khoản 2 Điều này thực hiện quyền, trách nhiệm trong việc tổng hợp và phản ánh ý kiến của lao động nữ đối với những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của họ khi người sử dụng lao động tham khảo ý kiến.
Người sử dụng lao động bị xử phạt hành chính khi có hành vi không tham khảo ý kiến của lao động nữ hoặc đại diện của họ khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền lợi và lợi ích của lao động nữ với mức phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng (khoản 1 Điều 27 Nghị định 28/2020/NĐ-CP).
Thanh Huyền tổng hợp