Thứ ba, ngày 07 tháng 07 năm 2020
Thứ ba, ngày 07 tháng 07 năm 2020
Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là công tác quan trọng phải được thực hiện thường xuyên liên tục
Cập nhật lúc 04:08 ngày 05/02/2020
Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở hiệu quả, thiết thực theo đúng quy định pháp luật luôn là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Ngành Công Thương.
Ngày 30/12/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam đã ký ban hành công văn liên tịch số 653/BCT-CĐCT hướng dẫn các đơn vị trong Ngành thực hiện công tác dân chủ trong năm 2020, trong đó nhấn mạnh những nhiệm vụ chính sau:
1. Tổ chức phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nói chung và các văn bản về công tác dân chủ nói riêng.
2. Thực hiện nghiêm túc các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của các Bộ Ban ngành có liên quan; đồng thời quán triệt sâu rộng, đầy đủ các văn bản đề cập tới công tác thực hiện dân chủ cơ sở tại nơi làm việc trong cả khối đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập lẫn các doanh nghiệp trực thuộc Ngành.
3. Triển khai triển khai thực hiện công tác dân chủ tại đơn vị hiệu quả và thiết thực. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, cần phản ánh kịp thời về cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn, phối hợp giải quyết.
Toàn văn Công văn liên tịch số 653/BCT-CĐCT ngày 30/12/2019 về việc hướng dẫn thực hiện dân chủ tại các đơn vị trong ngành Công Thương năm 2020 tại đây.
Hiền Trang