Thứ tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019
Thứ tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019
Cách tính nhiệm kỳ Đại hội như thế nào cho đúng?
Cập nhật lúc 08:37 ngày 28/08/2017
Nhiệm kỳ Đại hội là khoảng thời gian hoạt động công đoàn, tính từ thời điểm đại hội lần này đến kỳ đại hội tiếp theo của công đoàn cùng cấp, theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Công đoàn cơ sở thuộc đối tượng đại hội nhiệm kỳ 5 năm 2 lần, thì thời điểm đại hội lần sau được kéo dài hoặc rút ngắn không quá 6 tháng. Công đoàn cơ sở thuộc đối tượng đại hội nhiệm kỳ 5 năm 1 lần, thì thời điểm đại hội lần sau được kéo dài hoặc rút ngắn không quá 12 tháng.
Đại hội công đoàn diễn ra vào thời điểm nào, thì nhiệm kỳ đại hội được tính bắt đầu từ thời điểm đó. Thời gian đại hội lần sau được tính theo tháng cho đủ nhiệm kỳ, nếu thuộc đối tượng rút ngắn hoặc kéo dài thì phải tính từ tháng đủ nhiệm kỳ để đảm bảo thời gian kéo dài hoặc rút ngắn không vượt quá thời gian do Điều lệ quy định.
Ví dự: Trường hợp 01 công đoàn cơ sở có nhiệm kỳ đại hội vào tháng 10/2017, nhiệm kỳ đại hội là 2017-2022. Công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức đại hội vào tháng 01/2018. nhiệm kỳ đại hội là 2018-2023.
Theo Những điều cần biết về đại hội công đoàn các cấp