Thứ tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019
Thứ tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019
Đại hội bất thường đối với các cấp công đoàn thực hiện khi nào?
Cập nhật lúc 12:45 ngày 14/08/2017
Hỏi: Đại hội bất thường đối với các cấp công đoàn thực hiện khi nào? Những ai thuộc thành phần đại biểu chính thức dự Đại hội bất thường?
Trả lời: 
Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ, tại Mục 8.3 quy định: 
a. Đại hội bất thường phải được công đoàn cấp trên đồng ý khi có một trong các điều kiện sau:
- Có thay đổi cơ bản về nhiệm vụ so với nghị quyết đại hội đề ra và được ban chấp hành biểu quyết tán thành.
- Khi số ủy viên ban chấp hành khuyết trên 50%
- Nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng hoặc có hai phần ba (2/3) số ủy viên ban chấp hành bị tổ chức công doàn xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
b. Đại biểu dự đại hội bất thường:
- Đối với đại hội toàn thể là toàn thể đoàn viên.
- Đối với đại hội đại biểu: Áp dụng một trong hai hình thức sau: 
+ Triệu tập các ủy viên ban chấp hành đương nhiệm; đại biểu dự đại hội đầu nhiệm kỳ đang là đoàn viên cấp triệu tập trực tiếp quản lý và có đủ tư cách đại biểu. Trường hợp số lượng đại biểu dự đại hội đầu nhiệm kỳ thiếu, đại biểu thuộc cơ cấu ở đơn vị nào thiếu thì bầu bổ sung ở đơn vị đó cho đủ số lượng cần triệu tập.
+ Thực hiện bầu toàn bộ số đại biểu từ dưới lên theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.