Thứ hai, ngày 28 tháng 11 năm 2022
Thứ hai, ngày 28 tháng 11 năm 2022

Hội nghị Sơ kết nửa Nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII CĐVN, Nghị quyết Đại III CĐCTVN (2018-2023) và Triển khai nhiệm vụ năm 2021